Deprecated: Elementor\Scheme_Typography is deprecated since version 2.8.0! Use Elementor\Core\Schemes\Typography instead. in /home/bvct8op4/public_html/wp-includes/functions.php on line 5402

Deprecated: Elementor\Scheme_Color is deprecated since version 2.8.0! Use Elementor\Core\Schemes\Color instead. in /home/bvct8op4/public_html/wp-includes/functions.php on line 5402
Sydney 3 Nights - Royal Vacation B2B

Sydney 4 Nights

การเดินทาง

วันแรก
กรุงเทพฯ
.. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบินไทยเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกท่านด้านเอกสารและกระเป๋าสัมภาระ .. นำท่านเหินฟ้าสู่นครซิดนีย์ โดยสายการบิน.....
วันแรก
วันที่สอง
ซิดนีย์-ชมเมือง-ล่องเรือชมอ่าว
07.20 น. เดินทางถึงนคร ซิดนีย์ นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร จากนั้นนำท่านชมรอบนครซิดนีย์ เมืองเอกแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์ ชมหาดบอนได Bondi Beach หาดทรายที่หนุ่มสาวชาวออสซี่ชอบมาอาบแดด ท่ามกลางสายลมแสงแดดและเสียงคลื่นกระทบฝั่ง ผ่านชมบ้านของเศรษฐีบนเนินเขา Dudley Page กับทิวทัศน์ของอ่าวซิดนีย์และท้องทะเลสีครามของมหาสมุทรแปซิฟิคที่ เดอะแก็ป The Gap นำชมม้าหินของมิสซิสแม็คควอรี่ ม้าหินตัวโปรดของภรรยาของผู้สำเร็จราชการคนแรกของรัฐนิวเซาท์เวลส์ ซึ่งจากมุมนี้ท่านสามารถเห็นทัศนียภาพของสะพานซิดนีย์ฮาร์เบอร์และโอเปร่าเฮ้าส์ได้ทั้งสองแห่งพร้อมกัน กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บ่าย นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือเซอร์คูล่าคีย์ ซึ่งเป็นท่าจอด เรือขนาดใหญ่ของเมืองซิดนีย์ และมีเรือหลายลงล่องเรือสู่จุด ท่องเที่ยวต่าง หลายแห่ง นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือ เพื่อเตรียม ตัวลงเรือ นำท่านล่องเรือชมความงามของอ่าวซิดนีย์ ที่ได้ ชื่อว่าเป็นอ่าวที่ สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งผ่านชมโรงละคร โอเปร่าเฮ้าส์ Opera House ซึ่งมีหลังคาเป็นรูปเรือใบซ้อนเล่นลมตามสถาปตย กรรมใหม่ ซึ่งออกแบบโดย ยอร์น อูซอง สถาปนิกชาวเดนมาร์ค ซึ่งใช้เวลาในการก่อสร้างนานถึง14ปี ด้วยงบประมาณในการก่อสร้างกว่าร้อยล้านเหรียญชมหมู่เรือชักใบเล่นลมกับความงดงามของสะพาน ฮาเบอร์ Harbour Bridge บนอ่าวซิดนีย์ จากนั้น อิสระให้ท่านชมเมืองหรือให้ท่านเลือกซื้อสินค้าจาก ย่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย หรือเดินเล่นในย่านซิตี้เซ็นเตอร์ ให้ท่านเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เดวิดโจนส์ จาก ห้างสรรพสินค้าดังเดวิดโจนส์ หรืออิสระให้ท่านเลือกเดินมายเออร์ หรือควีนส์ วิคตอเรีย บิวดิ้ง แหล่ง รวมสินค้าแบรนด์เนมมากมาย ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม
วันที่สอง
วันที่สาม
ซิดนีย์-โคอาล่าปาร์ค-ชมการตัดขนแกะ-อุทยานบลูเม้าท์เท่นส์-Scenic Railway & Cableway-ซิดนีย์
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สวนสัตว์พื้นเมืองที่ โคอาล่าปาร์ค นำชมสวนสัตว์เปิดที่รวบรวมสัตว์พื้นเมืองออสเตรเลียที่หาดูได้ยาก อาทิ หมีโคล่า จิงโจ้ วอลลาบี้ นกอีมู วอมแบท และอื่นๆ อีกมากมาย ชมการให้อาหารและสนุกสนานกับการถ่ายรูปกับบรรดาสัตว์ รวมทั้งชม การสาธิตการตัดขนแกะพันธุ์ต่างๆ และการต้อนแกะด้วยสุนัขแสนรู้ กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันแบบบาร์บีคิวภายในฟาร์ม บ่าย นำท่านเดินทางสู่ อุทยานบลูเม้าท์เท่น ชมเขาสามอนงค์ Three Sister ที่เป็นตำนานความรักอันแสนเศร้าของยักษ์สาวอะบอริจิ้น และชมความงามของวนอุทยานแห่งชาติไกลสุดลูกตา นำท่านสู่สถานีรถรางไฟฟ้า Railway เพื่อนั่งรถรางไฟฟ้า ซึ่งดัดแปลงมาจากรถขนถ่านหินในสมัยก่อน และมีความชันถึง 52 องศา วิ่งผ่านทะลุหุบเขาอันสูงชันและให้ท่านได้ขึ้นกระเช้าตัวใหม่ล่าสุด Scenic Cableway จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่เมืองซิดนีย์ ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม
วันที่สาม
วันที่สี่
ซิดนีย์-พอร์ตสตีเฟ่น–ล่องเรือชมปลาโลมา-รถขับเคลื่อนสี่ล้อ-ซิดนีย์
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ พอร์ตสตีเฟ่น หรือบริเวณอ่าวเนลสัน นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือ กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์บนเรือ บ่าย ให้ท่าน ล่องเรือชมปลาโลมาปากขวด ที่อาศัยอยู่ตามธรรมชาติ เชิญท่านเพลิดเพลินและประทับใจ ในความน่ารักของปลาโลมาจะว่ายเคียงคู่ไปกับเรือของท่าน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เนินทราย บริเวณอ่าวอันน่า ตื่นเต้นกับการนั่ง รถขับเคลื่อนสี่ล้อ บุกตะลุยไปตามเนินเขาลูกเล็กลูกน้อยของ ทะเลทราย จากนั้นนำท่านสู่ยอดเนินทราย ให้ท่านใช้บอร์ดสไลด์ตัวลงมาตามเนินทรายอย่าง สนุกสนาน สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่นครซิดนีย์ ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม
วันที่สี่
วันที่ห้า
ซิดนีย์ - กรุงเทพฯ
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม สมควรแก่เวลาให้ท่านเตรียมตัวเดินทางสู่สนามบินนครซิดนีย์ .... ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน... เที่ยวบินที่ .... เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ.... ..... ถึงท่าอากศยานเชียงใหม่โดยสวัสดิภาพ.......
วันที่ห้า

Deprecated: jquery-slick is deprecated since version 2.7.0! Use Swiper instead. in /home/bvct8op4/public_html/wp-includes/functions.php on line 5402

สมัครรับจดหมายข่าวของเรา

รับการแจ้งเตือนด้วยข่าวล่าสุดเกี่ยวกับสถานที่ของเราและเส้นทางใหม่ของเรา