Deprecated: Elementor\Scheme_Typography is deprecated since version 2.8.0! Use Elementor\Core\Schemes\Typography instead. in /home/bvct8op4/public_html/wp-includes/functions.php on line 5402

Deprecated: Elementor\Scheme_Color is deprecated since version 2.8.0! Use Elementor\Core\Schemes\Color instead. in /home/bvct8op4/public_html/wp-includes/functions.php on line 5402
Georgia 4 Nights - Royal Vacation B2B

Georgia 4 Nights

แพ็คเกจเด่น

Georgia 4 Nights


Deprecated: jquery-slick is deprecated since version 2.7.0! Use Swiper instead. in /home/bvct8op4/public_html/wp-includes/functions.php on line 5402

การเดินทาง

02.00 น. ออกเดินทางสู่ กรุงทบิลิซี ประเทศจอร์เจีย โดย สายการบินแอร์
เอเชียเอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ008 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 8 ชั่วโมง 45
นาที บริการอาหารและน้ำดื่ม 2 มื้อทุกที่นั่ง
07.25 น. เดินทางถึง สนามบินทบิลิซี ประเทศจอร์เจีย
(เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 3 ชั่วโมง)
หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว
นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองมิสเคต้า (Mtskheta) ระยะทาง 40 ก.ม.
มิสเคต้า เคยเป็นเมืองหลวงแห่งแรกของประเทศจอร์เจีย
สมัยอาณาจักรไอบีเรีย (Kingdom of Iberia)
ซึ่งเป็นราชอาณาจักรของจอร์เจียในช่วง 500 ปีก่อนคริสตกาล
เป็นศูนย์กลางทางศาสนาที่สำคัญ และมีอายุเก่าแก่ที่สุดของจอร์เจีย
อายุมาก กว่า 3,000 ปี ต่อมาองค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียน
โบราณสถานแห่งเมืองมิสเคต้า (Historical monument of Mtskheta)
เป็นมรดกโลก เมื่อปี ค.ศ.1994 นำท่านชม วิหารจวารี (Jvari
Monastery)
ซึ่งเป็นวิหารในรูปแบบของคริสต์ศาสนาแบบจอร์เจียนออร์โธด็อกซ์
สร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ 6
วิหารแห่งนี้ตั้งอยู่บนภูเขาที่มีแม่น้ำสองสายไหลมาบรรจบกัน คือ
แม่น้ำมิควารี
และแม่น้ำอรักวีและหากมองออกไปเมืองมิทสเคต้าไปยังบริเวณที่กว้างใ
หญ่ซึ่งในอดีตเคยเป็นอาณาจักรของไอบีเรีย (Kingdom of Iberia)
จากนั้นเดินทางไปชม วิหารสเวติสเคอเวรี (Svetitkhoveli
Cathedral) ซึ่งคำว่า Sveti หมายถึง "เสา" และ Tskhoveli หมายถึง
"ชีวิต" เรียกง่าย ๆ รวมกันก็คือวิหารเสาที่มีชีวิต
โบสถ์แห่งนี้ถือเป็นศูนย์กลางทางศาสนาที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของจอร์เจีย
สร้างขึ้นโดยสถาปนิกชาวจอร์เจีย
มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศ
อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางที่ทำให้ชาวจอร์เจียเปลี่ยนความเชื่อและหันมานั
บถือศาสนาคริสต์ 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่
บอร์โจมิ (Borjomi)

บอร์โจมิขึ้นชื่อเรื่องแหล่งน้ำแร่ซึ่งเป็นสินค้าส่งออกอันดับหนึ่งของประเ
ทศจอร์เจีย ตัวเมืองตั้งอยู่กลางหุบเขาคอเคซัส
ล้อมรอบด้วยป่าไม้และแหล่งต้นน้ำที่อุดมสมบูรณ์
นอกจากเป็นแหล่งน้ำแร่แล้วยังเป็นเมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียงด้านสถ
าปัตยกรรมแบบรัสเซียและความร่มรื่นอีกด้วย จากนั้นนำท่านชม
พระราชวังสีฟ้าฟิรุนซา สถาปัตยกรรมสไตล์อิหร่าน
ที่ถือว่าสำคัญที่สุดของเมืองบอร์โจมิ สร้างขึ้นในปี 1892
ตัวสถาปัตยกรรมผสนผสานกันระหว่างสไตล์จอร์เจียผสมกับอิหร่าน
ทำให้ตัวพระราชวังมีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใคร อีกทั้งลวดลายงานไม้
และสีสันของกระเบื้องที่นำมาตกแต่งตัววังก็กลมกลืนกับสีฟ้าได้เป็นอย่
างดี จากนั้นนำท่านสัมผัส
หนึ่งในเป้าหมายสำคัญของชาวจอร์เจียที่มาลิ้มรส
น้ำแร่ธรรมชาติบอ์โจมิ ณ สวนน้ำแร่ธรรมขาติ สร้างขึ้นในปีค. ศ.
1850 ตั้งอยู่ในหุบเขาที่มี Ekaterina Spring
ซึ่งเป็นแหล่งน้ำแร่ดั้งเดิมของเมืองซึ่งอยู่ตรงหน้าทางเข้า
ภายในสวนเต็มไปด้วยเครื่องเล่นและความบันเทิง
ที่นี่คุณสามารถลิ้มรสน้ำแร่ธรรมชาติและผ่อนคลายท่ามกลางสภาพแว
ดล้อมที่สวยงาม

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ โรงแรม Golden Tulip Borjomi หรือเทียบเท่า 4 ดาว

สมัครรับจดหมายข่าวของเรา

รับการแจ้งเตือนด้วยข่าวล่าสุดเกี่ยวกับสถานที่ของเราและเส้นทางใหม่ของเรา