Deprecated: Elementor\Scheme_Typography is deprecated since version 2.8.0! Use Elementor\Core\Schemes\Typography instead. in /home/bvct8op4/public_html/wp-includes/functions.php on line 5402

Deprecated: Elementor\Scheme_Color is deprecated since version 2.8.0! Use Elementor\Core\Schemes\Color instead. in /home/bvct8op4/public_html/wp-includes/functions.php on line 5402
Georgia 3 Nights - Royal Vacation B2B

Georgia 3 Nights

แพ็คเกจเด่น

Georgia 3 Nights


Deprecated: jquery-slick is deprecated since version 2.7.0! Use Swiper instead. in /home/bvct8op4/public_html/wp-includes/functions.php on line 5402

การเดินทาง

04.10 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานอิสตันบูล ประเทศตุรกี แวะพักเพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง
06.15 น. ออกเดินทางสู่ Tbilisi International Airport ประเทศจอร์เจีย โดยเที่ยวบินที่ TK378
09.35 น. เดินทางถึง ทบิลีซี ประเทศจอร์เจีย หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
พร้อมรับกระเป๋าสัมภาระแล้วนำท่านเดินทางสู่ ทบิลีซี (Tbilisi) ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำคูรา (Kura)
หรือเรียกว่า แม่น้ำมตควารี (Mtkvari) ในภาษาท้องถิ่น ก่อตั้งขึ้นในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 4
เมืองแห่งนี้เป็นศูนย์กลางการทำอุตสาหกรรม และวัฒนธรรมในภูมิภาคคอเคซัสมาตั้งแต่ในอดีต
ในปัจจุบันเป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุด
อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางการปกครองและเศรษฐกิจที่สำคัญของจอร์เจีย

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหาร (1)
นำท่านเข้าชม วิหารโฮลี่ทรินิตี้ (Holy Trinity Cathedral)
วิหารที่สำคัญของคริสตจักรออร์ทอดอกซ์แห่งจอร์เจีย สร้างขึ้นระหว่างปี ค.ศ.1995 – 2004
เป็นวิหารคริสต์ออร์โธดอกซ์ที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก
จุดเด่นของวิหารจะเหมือนมีหลังคาซ้อนกันหลายชั้น

นำท่านชม เมืองเก่าทบิลิซี (Old town) ที่มีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนาน
ซึ่งท่านได้พบเห็นความสวยงามและสีสันของอาคารบ้านเรือนที่เป็นสถาปัตยกรรมอันโดดเด่นโดยผสมผสานกันระหว่างศิ
ลปะของเปอร์เซียและยุโรป นำท่าน นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ป้อมปราการนาริคาล่า (Narikala
Fortress) ป้อมปราการหินโบราณขนาดใหญ่ ตั้งอยู่บนเนินเขา สร้างขึ้นตั้งแต่ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่
4 เพื่อใช้ปกป้องเมือง ซึ่งในอดีตเป็นป้อมปราการที่ที่มีความแข็งแกร่งและตีได้ยากมาก แล้วนำท่านชม
รูปปั้น Mother of Georgia รูปปั้นผู้หญิงในชุดพื้นเมืองจอร์เจียขนาดใหญ่ สร้างจากอลูมิเนียมสูง 20
เมตร ตั้งอยู่บนเนินเขา สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1958 เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 1,500 ปีของทบิลีซี
มือซ้ายถือชามใส่ไวน์แสดงถึงไมตรีที่หยิบยื่นให้มิตร มือขวาถือดาบหยิบยื่นให้แก่ผู้ที่เป็นศัตรู

นำท่านชม โรงอาบน้ำโบราณ (Sulphur Baths)
สถานที่สำหรับแช่น้ำพุร้อนที่มีส่วนผสมของแร่กำมะถัน
ซึ่งเชื่อกันว่าในน้ำพุร้อนมีแร่ธาตุต่างๆที่ช่วยกำจัดของเสียและทำให้ผิวพรรณเปล่งปลั่ง
ลักษณะคล้ายโรงอาบน้ำเหมือนกับการออนเซ็นของชาวญี่ปุ่นผสมรวมกับการอาบน้ำแบบตุรกี
จากนั้นนำท่านชมความสวยงามของ สะพานแห่งสันติภาพ (Bridge of peace) มีความยาว 150
เมตร เป็นสะพานข้ามข้ามแม่น้าคูล่า โครงสร้างทำจากเหล็กและแก้ว
เปรียบดั่งเป็นสัญลักษณ์ของความทันสมัยในเมืองที่อุดมไปด้วยประวัติศาสตร์แห่งนี้

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหาร (2)

พักโรงแรม Europe Hotel Tbilisi หรือในระดับเดียวกัน 4 ดาว

สมัครรับจดหมายข่าวของเรา

รับการแจ้งเตือนด้วยข่าวล่าสุดเกี่ยวกับสถานที่ของเราและเส้นทางใหม่ของเรา