Deprecated: Elementor\Scheme_Typography is deprecated since version 2.8.0! Use Elementor\Core\Schemes\Typography instead. in /home/bvct8op4/public_html/wp-includes/functions.php on line 5402

Deprecated: Elementor\Scheme_Color is deprecated since version 2.8.0! Use Elementor\Core\Schemes\Color instead. in /home/bvct8op4/public_html/wp-includes/functions.php on line 5402
Dubai 3 Nights - Royal Vacation B2B

Dubai 3 Nights

แพ็คเกจเด่น

ดูไบ อาบูดาบี (พักดูไบ 3 คืน) ชมนครมหาเศรษฐี และทันสมัยแห่งหนึ่งของโลก ผสมอารยธรรมที่เก่าแก่ไว้ด้วยกัน  ชมสุเหร่าที่งดงามและยิ่งใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 3 ของโลก Grand Mosque เมืองอาบูดาบี ที่ตกแต่งด้วยโคมไฟราคาราว 30 ล้านเหรียญสหรัฐ แวะถ่ายรูปกับตึก Burj Al Arab โรงแรมสุดหรูระดับ 7 ดาว เป็นแลนด์มาร์คอีกที่หนึ่งที่มีชื่อเสียงของเมืองดูไบ ตื่นเต้นไปกับกิจกรรมซาฟารีบนทะเลทราย นั่งรถ 4 WD ไปบนทะเลทราย และกิจกรรมต่างๆอาทิเช่น การสวมชุดพื้นเมืองชาวอาหรับ ถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึก การเพ้นท์มือแบบอาหรับ (Henna Tattoo) และชมโชว์ระบำหน้าท้องที่เน้นการเคลื่อนไหวของหน้าท้องและสะโพก 


Deprecated: jquery-slick is deprecated since version 2.7.0! Use Swiper instead. in /home/bvct8op4/public_html/wp-includes/functions.php on line 5402

การเดินทาง

06.30
น.
คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ
ประตู 8 เคาน์เตอร์ T สายการบินเอมิเรตส์
โดยมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก

09.30
น.
ออกเดินทางสู่ดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส์ โดยเที่ยวบินที่ EK 375
คณะเดินทางวันที่ 03 เม.ย. 63 เป็นต้นไป ออกเดินทาง เวลา 09.30 น.
และถึงดูไบ เวลา 13.00 น.

13.15
น.
เดินทางถึงสนามบินดูไบ (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 3 ชั่วโมง)
หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร นำท่านสู่ Mall of the
Emirates เป็นห้างขนาดใหญ่ มีโรงภาพยนตร์ ลานโบว์ลิ่ง
และร้านค้าอีกมากมาย รวมถึงร้านต่างๆ
มีเวลาให้ท่านได้อิสระเลือกซื้อสินค้าแฟ่ชั้นมากมาย หรือท่านจะเข้าเล่นที่
Ski Dubai หนึ่งในสุดยอดแหล่งท่องเที่ยวในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
ที่พัก เข้าสู่ที่พัก โรงแรม ADMIRAL PLAZA BUR DUBAI หรือเทียบเท่า

สมัครรับจดหมายข่าวของเรา

รับการแจ้งเตือนด้วยข่าวล่าสุดเกี่ยวกับสถานที่ของเราและเส้นทางใหม่ของเรา